Main Image

Koshirae

Koshirae
Item No. KO-0062
Length
: 94.3 cm / 37.1 in
Price
: 350,000 JPY
KO-0062
 
Koshirae
Item No. KO-0061
Length
: 88 cm / 34.6 in
Price
SOLD
KO-0061
 
 
Koshirae
Item No. KO-0059
Length
: 37.3 cm / 14.7 in
Price
: 125,000 JPY
KO-0059
 
Koshirae
Item No. KO-0058
Length
: 35.9 cm / 14.1 in
Price
SOLD
KO-0058
 
 
Koshirae
Item No. KO-0057
Length
: 37.3 cm / 14.7 in
Price
SOLD
KO-0057
 
 
Koshirae
Item No. KO-0055
Length
: 35 cm / 13.8 in
Price
SOLD
KO-0055
 
 
Koshirae
Item No. KO-0054
Length
: 50.6 cm / 19.9 in
Price
SOLD
KO-0054
 
 
Koshirae
Item No. KO-0052
Length
: 98.2 cm / 38.7 in
Price
: 800,000 JPY
KO-0052
KO-0052
Koshirae
Item No. KO-0051
Length
: 107.8 cm / 42.4 in
Price
: 1,000,000 JPY
KO-0051
KO-0051
Koshirae
Item No. KO-0047
Length
: 89 cm / 35.0 in
Price
: 1,850,000 JPY
KO-0047
KO-0047
TOUKEN MATSUMOTO
199-1, Shimizu Noda city, Chiba pref.
278-0043, Japan

Copyright (C) 2014-2021
Touken Matsumoto Corp.
All Rights Reserved.